مقالات

دستگاه تصفیه هوا

امروزه با توجه به منابع گوناگون آلوده کننده هوا در فضاهای داحلی و همچنین آلوده شدن هوای بیرون و ورود این آلودگیها به داخل، استفاده از دستگاه تصفیه هوای مناسب ضروری به نظر می رسد. آمار سازمان جهانی بهداشت نیز تایید کننده این نگرانی است. طبق اعلام این سازمان روزانه 5000 نفر در کشورهای در حال توسعه بر اثر هوای آلوده فضاهای داخلی می میرند.

چرا فضاهای داخلی نیاز به تصفیه هوا دارند؟

فضاهای داخلی به سه دلیل آلوده میشوند و آلوده میمانند.

- منابع آلوده کننده فضای داخلی که گازها یا ذرات را در هوا آزاد می کنند، دلیل اولیه آلودگی فضا هستند.

- تهویه ناکافی هوا می تواند از طریق، نیاوردن هوای بیرونی کافی برای رقیق کردن نشر آلودگی داخلی و نیز از طریق حمل نکردن آلودگی های هوای داخل به بیرون سبب افزایش سطح آلودگی شود

- درجه بالای هوا و رطوبت می تواند سبب افزایش سطح غلظت برخی آلودگی ها شود.

 

پشتیبانی